Strona w budowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH

Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej

Likwidator Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej na podstawie Instrukcji w zakresie likwidacji majątku ruchomego Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch samochodów specjalistycznych będących własnością likwidowanej Spółki.

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej

ul. Elizy Orzeszkowej 11B

59-820 Leśna

tel. 509 725 222

 • Tryb przetargu

Pisemny przetarg nieograniczony.

 • Opis przedmiotów przetargu:
 • Samochód ciężarowy do wywozu śmieci IVECO E.CARGO, model ML 180E24 Euro Cargo MR 03 E3 18.0 t, rok produkcji 2005, nr rejestracyjny DLB 89AV, przebieg  185 215 km.
 • Samochód osobowy MERCEDES-BENZ wersja 250T Karawan, model pojazdu 250 D 124, rok produkcji 1987, nr rejestracyjny DLB76HN, przebieg 225491 km/333051 km.
 • Ceny wywoławcze samochodów:
 • Samochód ciężarowy  do wywozu śmieci IVECO E.CARGO- brutto 20 910,00  zł( brutto dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziesięć  złotych 00/100).
 • Samochód osobowy MERCEDES-BENZ wersja 250T Karawan- brutto 6 300,00 zł              ( brutto sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).
 • Miejsce i termin otwarcia ofert.

Biuro Likwidatora w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnej, ul. Elizy Orzeszkowej 11 B, wysoki parter, otwarcie ofert w dniu 09.03.2020 r. o godz.12,00.

 • Miejsce i termin w którym można obejrzeć samochody.

Oczyszczalnia ścieków w Smolniku (75/ 72 11 180) w dniu 04.03.2020 r. od godz. 10,00 do godz.14,00.

 • Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
 • Oferty należy składać w formie tylko pisemnej, nie później niż do 09.03.2020 r. do godz. 10,00.

Oferty wraz załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie na adres; Likwidator

Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej

ul. Elizy Orzeszkowej 11B

59-820 Leśna.

 • Oferta powinna zawierać; oferowaną cenę brutto, dokładne dane adresowe, telefon kontaktowy plus przy osobach fizycznych NIP albo PESEL, Oświadczenie oferenta, że dokonał oględzin samochodu/samochodów, zapoznał się ze stanem technicznym, zweryfikował oznaczenia identyfikujące, oraz, że przedmiot w pełni akceptuje pomimo niedokonania oględzin i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
 • Termin zawarcia Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora przetargu, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż 2 dni robocze od rozstrzygnięcia przetargu.

 • Przekazanie samochodu/samochodów.

Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi zgodnie z Umową, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty, czyli po wpływie ceny nabycia samochodu/samochodów na rachunek bankowy Organizatora.

Likwidator

 Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o.o. w likwidacji w Leśnej

Leśna 24.02.2020 r.