Strona w budowie

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Przedsiębiorstwo Miejskiego „SYNERGIA” Sp. z o.o. informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Miejskie „SYNERGIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Leśnej przy ulicy Elizy Orzeszkowej 11B, 59-820 Leśna. Jako administrator jesteśmy odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności.

Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe niezbędne do świadczenia usług i sprzedaży towarów w ramach naszej działalności.

Wykorzystujemy je w celu:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaż towarów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • realizacji zawartej umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO)
 • administracji wewnętrznej, w tym, utrzymania infrastruktury IT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy na świadczenie oferowanych usług i towarów, a po jej rozwiązaniu prze okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – odpowiednio, do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu: może Pani/Pan uzyskać informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych,
 • prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pani/Pan domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia: może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • prawo do ograniczenia: może Pani/Pan poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją;
 • prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie;
 • prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/Pan domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Pani/Panu lub przekazanie osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, można to zrobić w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • wysłać pismo pocztą tradycyjną na adres: Przedsiębiorstwo Miejskie „SYNERGIA” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 11B, 59-820 Leśna;
 • złożyć pismo bezpośrednio w Sekretariacie w siedzibie Spółki: ul. Elizy Orzeszkowej 11B, 59-820 Leśna;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Administratorem Danych Osobowych, elektronicznie info@pm-synergia.pl lub telefonicznie 75 72 11 583.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją nie podania danych osobowych może być odmowa zawarcia umowy.