Strona w budowie

Ogłoszenie Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Miejskiego Synergia Spółka o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Miejskiego Synergia Spółka o.o. z siedzibą w Leśnej

 1. Ofertę do konkursu może złożyć osoba, która, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, władający językiem polskim w stopniu umożliwiającym im pełnienie powierzanej funkcji );
  2. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych i co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  4. posiada aktualne prawo jazdy kat. B;
  5. spełnia inne niż wymienione w pkt od 1 do 4 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 1. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań.
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności w spółce.
 1. Ponadto kandydat powinien posiadać:
  1. znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  2. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych.
 1. Preferowanymi atutami kandydatów są:
  1. doświadczenie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji oraz eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych;
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego;
  4. znajomość zasad gospodarowania mieniem komunalnym;
  5. doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami.
 2. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 14.30 przy ulicy 59-820 Leśna ul. Orzeszkowej 11B (decyduje data wpływu do spółki). Zamknięta koperta powinna zawierać adnotację: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać”.
 3. Szczegóły procedury konkursowej określone zostały w Regulaminie Konkursu przyjętym uchwałą nr 4/2019 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskiego Synergia Spółka o.o. z dnia 15 lutego 2019 r.

Rada Nadzorcza.