Certyfikat Wiarygodno?ci Biznesowej 2013 dla PM SYNERGIA Sp. z o.o.

środa, 25 czerwca 2014

Mamy zaszczyt poinformowa? poinformowa? Pa?stwa, i? PM SYNERGIA Sp. z o.o. ju? po raz drugi otrzyma?o Certyfikat Wiarygodno?ci Biznesowej za rok 2013. Niniejszy certyfikat uzyskali?my jako dowd sprawnego zarz?dzania Sp?k?, ?wiadcz?cy o bardzo dobrej kondycji i p?ynno?ci finansowej przedsi?biorstwa, wywi?zywaniu si? ze zobowi?za? w transakcjach biznesowych oraz minimalnym ryzyku zawieranych kontraktw z PM SYNERGIA Sp. z o.o..