Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Awarie

Awaria na ul. Sienkiewicza

  • PDF

Informujemy, i? w dniu wczorajszym otrzymali?my zg?oszenie o awarii sieci wodoci?gowej na ul. Sienkiewicza przy wje?dzie do Ko?cio?a. Usuni?cie awarii nast?pi w dniu dzisiejszym, tj. 19/05/2012 r., tym samym b?d? mia?y miejsce przerwy w dostawie wody dla Odbiorcw. Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria na ul. Sudeckiej

  • PDF

W dniu 12.05.2012 na ul. Sudeckiej w Le?nej dosz?o do dwch awarii kanalizacji sanitarnej. Powodem awarii by?a niedro?no?? kanalizacji w dwch miejscach. W celu usuni?cia awarii konieczne by?o przeczyszczenie kolektora za pomoc? wozu asenizacyjnego. Prace trwa?y do p?nych godzin wieczornych. Zwracamy si? przy tej okazji do naszych odbiorcw o nie wrzucanie do kanalizacji sanitarnej r?cznikw papierowych, odpadkw ?ywno?ci, czy innych zabronionych rzeczy, poniewa? w takiej sytuacji koszty usuni?cia awarii ponosz? odbiorcy.

Awaria na ul. Sienkiewicza

  • PDF

8 maja 2012 roku mia?a miejsce kolejna awaria sieci wodoci?gowej w tym roku. Tym razem przy ul. Sienkiewicza w Le?nej, ko?o stadionu. Awaria spowodowana by?a ma?ym p?kni?ciem na rurze PVC DN 32 doprowadzaj?cej wod? do pobliskiego sklepu. Awari? usuni?ta przez wyci?cie uszkodzonego odcinka rury (ok. 30 cm) zamontowanie nowego i po??czenie ca?o?ci z??czk? PE 32. Usuni?cie awarii wyeliminowa?o straty wody i znacznie podnios?o ci?nienie w okolicznych domach, a w szczeglno?ci budynku przy ul. Sienkiewicza 54. Dzi?kujemy za zg?oszenie awarii.

Awaria instalacji wody na cmetarzu komunalnym w Le?nej

  • PDF

Informujemy, i? w dniu dzisiejszym, tj. 2/05/2012 wyst?pi?a awaria na instalacji wody na Cmentarzu Komunalnym w Le?nej. W zwi?zku z tym do czasu jej usuni?cia woda b?dzie od??czona. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody na ul. ?wierczewskiego i Morcionka 16.02.2012

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. informuje, i? w dniu 16.02.2012 r. od 9?? nast?pi przerwa w dostawie wody na ul. ?wierczewskiego i ul. Morcinka. Planowana godzina usuni?cia awarii to 14??. Przerwa ta spowodowana b?dzie prowadzonymi pracami w celu usuni?cia awarii przy ul. ?wierczewskiego
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

?wierczewskiego - informacja o stanie prac

  • PDF

Informujemy, ?e uda?o si? nam namierzy? drug? awari? na odcinku sieci przy ul. ?wierczewskiego (obok podczyszczalni ?ciekw Dolwisu). Obecnie trwaj? praca nad uszczelnieniem rury i je?li po przeprowadzonej prbie oka?e si?, i? nie ma wi?cej wyciekw, dostawy wody na ul. ?wierczewskiego i Morcinka zostan? przywrcone ok. godziny 16-17 w dniu dzisiejszym.

?wierczewskiego - informacja o stanie prac

  • PDF

Informujemy, i? czas usuni?cia awarii na ul. ?wierczewskiego uleg? przed?u?eniu z uwagi na trudno?ci wynikaj?ce z panuj?cych warunkw atmosferycznych oraz fakt trudno?ci w zlokalizowaniu awarii. Niemniej dok?adamy wszelkich stara? w celu jak najszybszego usuni?cia nieszczelno?ci na sieci, pracuj?c rwnie? w godzinach popo?udniowych i nocnych. O trudno?ciach zwi?zanych z awari? ?wiadczy chocia?by fakt, i? jeden z wykopw si?ga? przesz?o 3 m. Niestety wi??e si? to z koniecznymi przerwami dostawy wody, za co przepraszamy. Dzi?, tj. 9.02.2012 od godz. 8:30 b?dziemy kontynuowa? prace, co oznacza kolejne przerwy w dostawie wody. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby dzi? usun?? t? awari?.

Awaria na ul. ?wierczewskiego

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. informuje, i? w dniu 07.02.2012 r. od godziny 10?? nast?pi przerwa w dostawie wody na ul. ?wierczewskiego i ul. Morcinka oraz ul. Kochanowskiego od skrzy?owania z ul. Morcinka w stron? Mi?oszowa. Planowany czas usuni?cia awari to godzina 15??. Przerwa ta spowodowana b?dzie prowadzonymi pracami w celu usuni?cia awarii przy ul. ?wierczewskiego w zwi?zku z panuj?cymi trudnymi warunkami atmosferycznymi. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Awaria na ulucy ?wierczewskiego

  • PDF

Informujemy, i? trwaj? prace nad usuni?ciem awarii na ul. ?wierczewskiego (na wysoko?ci dawnego ??obka). Mo?e to spowodowa? czasowy brak dostaw wody dla mieszka?cw ul. ?wierczewskiego, Morcinka, ul. Kochanowskiego i mieszka?cw Mi?oszowa. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby przerwa w dostawie wody by?a mo?liwie krtka.

Strona 2 z 3