Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Przetarg- lokal u?ytkowy w Podiednej, 116,63 m

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. z/s w Le?nej og?asza przetarg nieograniczony ustny na dzier?aw? lokalu u?ytkowego w Pobiednej przy ul. Dworcowej 23.

Przetarg odb?dzie si? dnia 03.10.2012 r. w siedzibie Przedsi?biorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o.o. przy ul. ?wierczewskiego 11b o godz. 10:00 (pokj 4-5).
Przedmiotem przetargu jest miesi?czna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni u?ytkowej lokalu przeznaczonego na dzia?alno?? handlowo-us?ugow?.

Powierzchnia lokalu u?ytkowego 116,63 m2
Wyposa?enie: woda z wodoci?gu.
Wszelkie remonty w w/w lokalu obci??a? b?d? dzier?awc? za zgod? wynajmuj?cego.
Cena wywo?awcza 5,00 z? + 23%VAT
Wadium 717, 27 z?
Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

Lokal mo?na ogl?da? od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 10:00-15:00 po wcze?niejszym umwieniu si? z pracownikiem PM SYNERGIA Sp. z o.o.
Wadium w wysoko?ci podanej wy?ej nale?y wp?aci? do kasy Sp?ki najp?niej w dzie? przetargu do godz. 9:00.
Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w Le?nej zastrzega sobie prawo odwo?ania lub uniewa?nienia przetargu w cz??ci lub w ca?o?ci bez podania przyczyn.

Wersj? elektroniczn? og?oszenia do pobrania tutaj.

Regulamin przetargu do pobrania tutaj.