Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Jakie naprawy s? obowi?zkiem najemcy lokalu komunalnego?

  • PDF

Prawa i obowi?zki najemcy lokalu okre?lone s? w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z p?niejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Zgodnie z tymi przepisami najemca jest obowi?zany utrzymywa? lokal oraz pomieszczenia, do u?ywania ktrych jest uprawniony, we w?a?ciwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym okre?lonym odr?bnymi przepisami oraz przestrzega? porz?dku domowego. Najemca jest tak?e obowi?zany dba? i chroni? przed uszkodzeniem lub dewastacj? cz??ci budynku przeznaczone do wsplnego u?ytku jak klatki schodowe, korytarze i inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
Najemc? obci??a naprawa i konserwacja:

  • pod?g, posadzek, wyk?adzin pod?ogowych oraz ?ciennych ok?adzin ceramicznych, szklanych i innych
  • okien i drzwi
  • wbudowanych mebli, ??cznie z ich wymian?
  • trzonw kuchennych, kuchni i grzejnikw wody przep?ywowej, podgrzewaczy wody, wanien, brodzikw, mis klozetowych, zlewozmywakw i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworw czerpalnych oraz innych urz?dze? sanitarnych, w ktre lokal jest wyposa?ony, ??cznie z ich wymian?;
  • osprz?tu i zabezpiecze? instalacji elektrycznej, z wy??czeniem wymiany przewodw;
  • piecw w?glowych i akumulacyjnych, ??cznie z wymian? zu?ytych elementw;
  • eta?owego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zosta?o ono zainstalowane na koszt wynajmuj?cego, tak?e jego wymiana;
  • przewodw odp?ywowych urz?dze? sanitarnych a? do pionw zbiorczych w tym niezw?oczne usuwanie niedro?no?ci;
  • innych elementw wyposa?enia lokalu i pomieszcze? przynale?nych przez :

- malowanie lub tapetowanie oraz napraw? uszkodze? tynkw ?cian i sufitw
- malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urz?dze? kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Najemca mo?e wprowadzi? ulepszenia w lokalu tylko za zgod? wynajmuj?cego i na podstawie pisemnej umowy okre?laj?cej sposb rozlicze? z tego tytu?u.