Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Wszystko co musisz wiedzie? o dodatku mieszkaniowym

 • PDF

Formularz wniosku na dodatek mieszkaniowy mo?na otrzyma? w siedzibie Sp?ki pokj nr 4-5 lub w Miejsko Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Le?nej.
Komu przys?uguje ?

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • cz?onkom sp?dzielni mieszkaniowych zamieszkuj?cym na podstawie sp?dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmuj?cym lokale mieszkalne w budynkach stanowi?cych ich w?asno?? i w?a?cicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom maj?cym tytu? prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosz?cym wydatki zwi?zane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmuj?cym lokal mieszkalny bez tytu?u prawnego, oczekuj?cym na przys?uguj?cy im lokal zamienny lub socjalny.

Dokumenty, ktre trzeba z?o?y?, aby otrzyma? dodatek mieszkaniowy:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklaracj? o wysoko?ci dochodw za okres pe?nych trzech miesi?cy poprzedzaj?cych dat? z?o?enia wniosku wraz z za?wiadczeniami potwierdzaj?cymi dochody za w/w okres.

Aby otrzyma? dodatek mieszkaniowy nale?y spe?ni? nast?puj?ce warunki:

dochd na osob? nie powinien przekroczy? 998,98 z? (po odliczeniu kosztw uzyskania przychodu oraz sk?adek do ZUS ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe), a w przypadku osoby mieszkaj?cej samotnie - 1398,58 z?; ponadto do dochodu nie wlicza si?:

 • dodatkw dla sierot zupe?nych,
 • zasi?kw piel?gnacyjnych,
 • zasi?kw okresowych z pomocy spo?ecznej,
 • jednorazowych ?wiadcze? pieni??nych i ?wiadcze? w naturze z pomocy spo?ecznej
 • dodatku mieszkaniowego,
 • ?wiadcze? pomocy materialnej dla uczniw,
 • jednorazowej zapomogi z tytu?u urodzenia dziecka,
 • dodatku z tytu?u urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie do?ywiania.

powierzchnia u?ytkowa mieszkania musi by? odpowiednia do liczby osb; powierzchnia u?ytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w ktrym znajduje si? jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczb? cz?onkw gospodarstwa domowego nie mo?e przekracza?:

 • 35 m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40 m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osb
 • 45 m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osb
 • 55 m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osb
 • 65 m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osb
 • 70 m2 - dla 6 osb, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wi?kszej liczby osb dla ka?dej kolejnej osoby zwi?ksza si? normatywn? powierzchni? tego lokalu o 5 m2. Normatywn? powierzchni? powi?ksza si? o 15m2, je?eli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepe?nosprawna poruszaj?ca si? na wzku lub osoba niepe?nosprawna, ktrej niepe?nosprawno?? wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekaj? Powiatowe Zespo?y do Spraw Orzekania o Niepe?nosprawno?ci.

Jak wype?ni? wniosek na dodatek mieszkaniowy ?

 • Wpisujesz swoje dane: wype?nienie wniosku rozpoczynasz od podania imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz swojego adresu z kodem. Wniosek mo?na wype?ni? wraz z ma??onkiem;
 • Wpisujesz dane zarz?dcy: podajesz nazw? i adres zarz?dcy domu - sp?dzielni mieszkaniowej, wsplnoty, Przedsi?biorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o. o. w Le?nej ( je?li mieszkanie jest komunalne);
 • Podajesz, jakie masz mieszkanie: zaznacz, na jakiej podstawie zajmujesz swoje mieszkanie. Pami?taj ! Tytu? prawny nie ma wp?ywu na przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • Dodatkowe prawa: w przypadku, gdy kto? z domownikw jest osoba niepe?nosprawn?, przys?uguje prawo do dodatku mieszkaniowego nawet, gdy zajmujecie wi?ksze mieszkanie, ni? przewiduj? to normy;
 • Opisujesz wyposa?enie, podajesz dochody: tutaj zaznaczasz, czy w mieszkaniu jest centralne ogrzewanie, ciep?a woda, gaz. Nast?pnie podajesz: liczb? osb, ktre mieszkaj? razem, dochody rodziny oraz wydatki na lokal;
 • Podpis zarz?dcy twojego domu: zarz?dca (administrator) budynku musi z?o?y? podpis na wniosku, a wiec potwierdzi? dane dotycz?ce Twojego mieszkania. Ty tak?e podpisujesz wniosek, jako wnioskodawca.

Gospodarstwo domowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie si? gospodarstwo prowadzone przez osob? ubiegaj?c? sie o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmuj?c? lokal albo gospodarstwo prowadzone przez t? osob? wsplnie z ma??onkiem i innymi osobami stale z ni? zamieszkuj?cymi i gospodaruj?cymi, ktre swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodz? z prawa tej osoby.

Wydatki na mieszkanie

Wysoko?? dodatku mieszkaniowego stanowi r?nic? mi?dzy wydatkami przypadaj?cymi na normatywn? powierzchni? u?ytkow? zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwot? stanowi?c? wydatki poniesione przez osob? otrzymuj?c? dodatek w wysoko?ci:

 • 15% dochodw gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
 • 12% dochodw gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodw gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i wi?kszym.

Do wydatkw poniesionych przez wnioskodawc? na utrzymanie mieszkania nie wlicza si?:

 • op?at za gaz przewodowy,
 • energi? elektryczna,
 • ubezpiecze?,
 • podatku od nieruchomo?ci,
 • op?at za wieczyste u?ytkowanie gruntw.

Pami?taj! Wniosek na dodatek mieszkaniowy sk?ada si? w Miejsko Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Le?nej. Dodatek mieszkaniowy przyznaje si? na okres 6 miesi?cy, licz?c od pierwszego dnia miesi?ca nast?puj?cego po dniu z?o?enia wniosku.


Wstrzymanie wyp?aty dodatku
W wypadku stwierdzenia, ?e osoba ktrej przyznano dodatek mieszkaniowy nie op?aca na bie??co nale?no?ci za zajmowany lokal mieszkalny, wyp?at? dodatku mieszkaniowego wstrzymuje si?, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaleg?o?ci. Je?eli uregulowanie zaleg?o?ci nie nast?pi w ci?gu 3 miesi?cy od dnia wydania decyzji, o ktrej mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
W przypadku uregulowania nale?no?ci w terminie wy?ej okre?lonym wyp?aca si? dodatek mieszkaniowy za okres, w ktrym wyp?ata by?a wstrzymana.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odmawia si? przyznania dodatku mieszkaniowego je?eli w wyniku przeprowadzonego wywiadu ?rodowiskowego ustalono, ?e:

 • wyst?puj? ra??ce dysproporcje pomi?dzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawc? a faktycznym jego stanem maj?tkowym wskazuj?cym, ?e jest w stanie uiszcza? wydatki zwi?zane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu w?asnych ?rodkw finansowych lub posiadanych zasobw maj?tkowych,
 • faktyczna liczba wsplnie stale zamieszkuj?cych i gospodaruj?cych z wnioskodawc? osb jest mniejsza ni? wykazana we wniosku.

Powy?sze informacje obowi?zuj? od 1/03/2012 r. Prosimy ka?dorazowo upewni? si? w instytucji wyp?acaj?cej dodatek szczeglnie w zakresie kwot stanowi?cych kryteria przyznania dodatku. Wersj? do pobrania powy?szej informacji znajd? pa?stwo klikaj?c tutaj.