Reklama
Reklama
Reklama

WYRÓŻNIENIA

USŁUGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uważam, że utworzenie Spółki zamiast ABK i ZUK to dobry pomysł

Zgadzam się - 86.2%
Nie zgadzam się - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAKŻE

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wszystko co musisz wiedzieć o dodatku mieszkaniowym

 • PDF

Formularz wniosku na dodatek mieszkaniowy można otrzymać w siedzibie Spółki pokój  nr 4-5 lub w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej.
Komu przysługuje ?

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dokumenty, które trzeba złożyć, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić następujące warunki:

dochód na osobę nie powinien przekroczyć 998,98 zł (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek do ZUS – ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe), a w przypadku osoby mieszkającej samotnie - 1398,58 zł; ponadto do dochodu nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
 • dodatku mieszkaniowego,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania.

powierzchnia użytkowa mieszkania musi być odpowiednia do liczby osób; powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40 m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
 • 45 m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55 m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
 • 65 m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
 • 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Jak wypełnić wniosek na dodatek mieszkaniowy ?

 

 • Wpisujesz swoje dane: wypełnienie wniosku rozpoczynasz od podania imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz swojego adresu z kodem. Wniosek można wypełnić wraz z małżonkiem;
 • Wpisujesz dane zarządcy: podajesz nazwę i adres zarządcy domu - spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty, Przedsiębiorstwa Miejskiego „SYNERGIA” Sp. z o. o.     w Leśnej ( jeśli mieszkanie jest komunalne);
 • Podajesz, jakie masz mieszkanie: zaznacz, na jakiej podstawie zajmujesz swoje mieszkanie. Pamiętaj ! Tytuł prawny nie ma wpływu na przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • Dodatkowe prawa: w przypadku, gdy ktoś z domowników jest osoba niepełnosprawną, przysługuje prawo do dodatku mieszkaniowego nawet, gdy zajmujecie większe mieszkanie, niż przewidują to normy;
 • Opisujesz wyposażenie, podajesz dochody: tutaj zaznaczasz, czy w mieszkaniu jest centralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz. Następnie podajesz: liczbę osób, które mieszkają razem, dochody rodziny oraz wydatki na lokal;
 • Podpis zarządcy twojego domu: zarządca (administrator) budynku musi złożyć podpis na wniosku, a wiec potwierdzić dane dotyczące Twojego mieszkania. Ty także podpisujesz wniosek, jako wnioskodawca.

 

Gospodarstwo domowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą sie o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Wydatki na mieszkanie

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

 • opłat za gaz przewodowy,
 • energię elektryczna,
 • ubezpieczeń,
 • podatku od nieruchomości,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Pamiętaj! Wniosek na dodatek mieszkaniowy składa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Wstrzymanie wypłaty dodatku
W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:

 • występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych,
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

Powyższe informacje obowiązują od 1/03/2012 r. Prosimy każdorazowo upewnić się w instytucji wypłacającej dodatek szczególnie w zakresie kwot stanowiących kryteria przyznania dodatku. Wersję do pobrania powyższej informacji znajdą państwo klikając tutaj.