Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. powsta?o 18 maja 2011 roku jako sp?ka prawa handlowego z wy??cznym kapita?em Gminy Le?na w celu optymalizacji procesu zarz?dzania zasobem Gminy, wzrostu efektywno?ci realizowanych zada? i przedsi?wzi??, jak rwnie? zwi?kszenia skuteczno?ci dzia?a? windykacyjnych. Efektem po?rednim utworzenia Sp?ki jest rwnie? lepsze dopasowanie przedsi?biorstwa do uwarunkowa? rynkowych i zmieniaj?cych si? przepisw prawa, a tak?e zwi?kszenie mo?liwo?ci w zakresie samodzielnego pozyskiwania zewn?trznych ?rde? finansowania.
Projekt przej?cia przez Sp?k? zada? realizowanych w przesz?o?ci przez Administracj? Budynkw Komunalnych i Zak?ad Us?ug Komunalnych podzielono na dwa etapy. W pierwszym, tj. od 1 sierpnia 2011, Sp?ka przej??a realizacj? zda? polegaj?cych na gospodarowaniu zasobem lokalowym Gminy, a w drugim (od 1 pa?dziernika 2011 roku), zadania obejmuj?ce gospodark? wodno-?ciekow?, gospodark? odpadami i cmentarnictwo. Jednocze?nie stale prowadzone s? prace zmierzaj?ce do dalszej dywersyfikacji ?wiadczonych us?ug, a tym samym poszerzenia zakresu i obszaru dzia?ania.