Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Zakup samochodu asenizacyjnego

  • PDF

W zwi?zku z problemami polegaj?cym na d?ugim czasie oczekiwania na odbir nieczysto?ci p?ynnych w Gminie Le?na oraz konieczno?ci? korzystania z us?ug firm zewn?trznych, uprzejmie informujemy, i? w najbli?szej przysz?o?ci (pierwszy kwarta? przysz?ego roku) problem zostanie rozwi?zany. Maj?c na wzgl?dzie powy?sze trudno?ci oraz zrozumia?e niezadowolenie naszych Klientw, Zarz?d podj?? decyzj? o zakupie z w?asnych ?rodkw samochodu asenizacyjnego. Planujemy rozpocz?? regularne ?wiadczynie us?ug na prze?omie stycznia i lutego 2012 roku. Tym samym w mo?liwie krtkim czasie postaramy si? znacznie skrci? czas oczekiwania na odbir nieczysto?ci p?ynnych. Za dotychczasowe utrudnienia przepraszamy, niemniej wyja?niamy, i? obecna sytuacja zwi?zana jest z faktem posiadania przez Sp?k? wyeksploatowanego, niemal 30-letniego pojazdu, ktry z uwagi na wysok? awaryjno?? uniemo?liwia nam normaln? realizacj? us?ug.