Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Planowany termin zako?czenia remontu na ul. ?wierczewskiego

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? planowany termin zako?czenia prac remontowych na ulicy ?wierczewskiego przewidujemy na 9 grudnia 2011 roku. Zastrzegamy sobie jednak mo?liwo?? przed?u?enia o kilka dni terminu zako?czenia prac z uwagi na nieprzewidziane okoliczno?ci. Jednocze?nie serdecznie przepraszamy za d?ugi okres realizacji tego zadania

i utrudnienia z tym zwi?zane. Spowodowane to by?o szerokim zakresem prac, zwi?kszanym dodatkowo w trakcie realizacji prac. Ponadto podczas prac wyst?pi?y kilkukrotnie awarie zwi?zane ze stanem technicznym sieci, wykryte dopiero po odkopaniu poszczeglnych odcinkw. Fakt zag?szczenia infrastruktury rwnie? mia? wp?yw na tempo prac, gdy? w du?ym stopniu utrudnia?o to prac? ci??kiego sprz?tu, co w konsekwencji zmusza?o nas do prac r?cznych. Ostatnim czynnikiem op?niaj?cym realizacj? zadania by?y wyst?puj?ce na ternie Gminy awarie, ktre w sytuacji ograniczonej ilo?ci pracownikw, zmusza?y nas do krtkookresowych przerw w realizacji remontu na ulicy ?wierczewskiego. Jeszcze raz przepraszamy wszystkich za utrudnienia.

Pragniemy poinformowa?, i? na tym odcinku prace prowadzone by?y ju? wielokrotnie w poprzednich latach bez spodziewanego efektu. Dlatego dok?adamy wszelkich stara? i ?rodkw, aby tym razem remont przynis? spodziewany efekt.