Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

AKCJA WINDYKACJA

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? PM SYNERGIA Sp. z o.o. podj??a zdecydowane kroki windykacyjne wobec osb, ktre notorycznie zalegaj? w op?atach za mieszkanie, jak rwnie? za inne us?ugi.

Na dzie? dzisiejszy z?o?ono 8 wnioskw do s?du celem uzyskania nakazu zap?aty. Kolejne (ok. 40) wnioskw jest w trakcie przygotowywania. Dla naszych d?u?nikw oznacza to dodatkowe koszty zwi?zane z post?powaniem komorniczym. Dlatego prosimy wszystkie osoby, ktre zalegaj? w op?atach, szczeglnie powy?ej 6 miesi?cy, o pilne uregulowanie swoich zobowi?za? wobec Sp?ki, w celu unikni?cia zb?dnych, dodatkowych kosztw.

Informujemy jednocze?nie, i? Zarz?d Sp?ki podj?? decyzj? o mo?liwo?ci roz?o?enia zad?u?enia na raty, oczywi?cie w uzasadnionych przypadkach. W tym celu nale?y zg?osi? si? do siedziby Sp?ki od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7-15 i zawrze? stosowne porozumienie.