Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

  • PDF

W zwi?zku z przej?ciem od 1 pa?dziernika 2011 roku zada? ZUK przez PM SYNERGIA Sp. z o.o. z siedzib? w Le?nej, uprzejmie informujemy, i? czynimy przygotowania do realizacji dzia?a? zwi?zanych z wykrywaniem nielegalnego poboru wody. Poczynaj?c od pa?dziernika bie??cego roku planujemy przeprowadzi? w najbli?szych miesi?cach szereg dzia?a? bezpo?rednio na sieci wodoci?gowo-kanalizacyjnej, ??cznie z dzia?aniami o charakterze prawnym, ktre pozwol? na wykrycie miejsc, w ktrych woda pobierana jest nielegalnie.

Jednocze?nie informujemy, i? zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu ?ciekw, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z p. zm.) grzywna przewidziana za nielegalny pobr wody wynosi 5.000 z?:

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wod? z urz?dze? wodoci?gowych, podlega karze grzywny do 5 000 z?.

Nale?y mie? rwnie? na uwadze, ?e nielegalny pobr wody oznacza rwnie? nielegalne wprowadzanie ?ciekw do urz?dze? kanalizacyjnych, za co w w/w ustawie przewidziano grzywn? w kwocie 10.000 z? lub kar? pozbawienia wolno?ci.

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ?cieki do urz?dze? kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolno?ci albo grzywny do 10 000 z?.
4a. Karze okre?lonej w ust. 4 podlega tak?e ten, kto nie stosuje si? do zakazw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1 i 2.


Osoby pobieraj?ce wod? w sposb nielegalny mog? unikn?? konsekwencji prawnych tylko w sytuacji wcze?niejszego od kontroli zawarcia umowy z ZUK w Le?nej (do 30.09.2011) lub po 30 wrze?nia z PM SYNERGIA SP. z o.o.. Nadmieniamy, i? do zawarcia umowy bezwzgl?dnie konieczne jest uregulowanie nale?no?ci z tytu?u pobierania wody.