Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Przetarg- lokal u?ytkowy w Podiednej, 116,63 m

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o. o. z/s w Le?nej og?asza przetarg nieograniczony ustny na dzier?aw? lokalu u?ytkowego w Pobiednej przy ul. Dworcowej 23.

Przetarg odb?dzie si? dnia 03.01.2013r. w siedzibie Przedsi?biorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o.o. przy ul. ?wierczewskiego 11b w Le?nej o godz. 10:00 (pokj 4-5).
Przedmiotem przetargu jest miesi?czna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni u?ytkowej lokalu przeznaczonego na dzia?alno?? handlowo-us?ugow?.
Powierzchnia u?ytkowa lokalu wynosi ??cznie 116,63 m2.
Wszelkie remonty w/w lokalu obci??a? b?d? dzier?awc? bez obowi?zku zwrotu kosztw przez wydzier?awiaj?cego.
Cena wywo?awcza 5,00 z? + 23%VAT za 1 m2 powierzchni u?ytkowej.
Wadium w wysoko?ci 717,27 z? wp?aci? nale?y przed przyst?pieniem do przetargu gotwk? bezpo?rednio w kasie Sp?ki.

Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

Lokal mo?na ogl?da? od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 10:00 15:00 po wcze?niejszym umwieniu si? z pracownikiem PM SYNERGIA Sp. z o.o.
Wadium w wysoko?ci podanej wy?ej nale?y wp?aci? do kasy Sp?ki najp?niej w dniu przetargu do godz. 9:00 .
Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w Le?nej zastrzega sobie prawo odwo?ania lub uniewa?nienia przetargu w cz??ci lub w ca?o?ci bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu do pobrania tutaj.