Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

 • PDF

W dniu 07.06.2013 r. o godzinie 11-tej nast?pi?o uroczyste przekazanie przez Pana Burmistrza Jana Surowca zmodernizowanej Oczyszczalni ?ciekw w Smolniku u?ytkownikowi, czyli PM SYNERGIA Sp. z o.o., ktr? reprezentowa? Prezes Zarz?du Pawe? Duchnik.

W uroczysto?ci uczestniczyli:

 1. Pan Jan Surowiec Burmistrz Le?nej.
 2. Pani Ma?gorzata Gut-Twardowska Zast?pca Burmistrza Le?nej,
 3. Pani Monika Pawli?ska Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
 4. Pani Bogumi?a Turza?ska-Chrobak Zast?pc? Prezesa Zarz?du Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu,
 5. Pan Zdzis?aw Rzewuski- Dyrektor Oddzia?u w Jeleniej GrzeWFO?iGW we Wroc?awiu,
 6. Pan Andrzej Karasi?ski Prezes Zarz?du Przedsi?biorstwa Budownictwa Grniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. z Bogatyni,
 7. Pan Jan Fr?c Kierownik Budowy, EGBUD Sp. z o.o.,
 8. Pan Zbigniew Stodolny Kierownika Kontraktu, EGBUD Sp. z o.o.,
 9. Pan Artur Kostecki Kierownika Robt Konstrukcyjno-Budowlanych, EGBUD Sp. z o.o.,
 10. Pani Krystyna Mitura Inspektor Nadzoru Bran?y Technologicznej,
 11. Pan Edmund ?uczak Inspektor Nadzoru Bran?y Elektrycznej,
 12. Pan Pawe? Duchnik Prezes Zarz?du Przedsi?biorstwa Miejskiego Synergia Sp. z o.o.,
 13. Pan Grzegorz Ko?cielniak Kierownika Dzia?u Wodoci?gw i Kanalizacji PM Synergia Sp. z o.o.,
 14. Pan Marek Kami?ski Kontroler Eksploatacji Oczyszczalni ?ciekw.

Uroczysto?? prowadzi? Pan Piotr Sudnik, Referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji UM w Le?nej. Jako pierwsza g?os zabra?a Pani Monika Pawli?ska, omawiaj?c przebieg inwestycji oraz jej znaczenie dla Gminy i mieszka?cw Le?nej. Nast?pnie g?os zabra? Pan Burmistrz Jan Surowiec, przekazuj?c podzi?kowania i gratulacje wszystkim za dobr? wsp?prac?. Po przemwieniu Pana Burmistrza nast?pi?o jednoczesne ods?oni?cie tablicy pami?tkowej oraz przeci?cie wst?gi. Ods?oni?cia tablicy dokona?a Pani Ma?gorzata Gut-Twardowska wraz z Panem Zdzis?awem Rzewuskim. Natomiast wst?g? przecinali Pan Burmistrz Jan Surowiec, Zast?pc? Prezesa Zarz?du Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu Pani Bogumi?a Turza?ska-Chrobak, Pan Andrzej Karasi?ski Prezes Zarz?du Przedsi?biorstwa Budownictwa Grniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. z Bogatyni oraz Pan Pawe? Duchnik, Prezes Zarz?du Przedsi?biorstwa Miejskiego Synergia Sp. z o.o..

Zdj?cia dzi?ki uprzejmo?ci Pana Miros?awa S?odzi?skiego.