Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

WA?NY KOMUNIKAT z dn. 12/12/2012

  • PDF

Informujemy, i? dzi? w godzinach nocnych podejmiemy prb? nie zakr?cania wody w miejscowo?ci Pobiedna w godzinach nocnych, tj. mi?dzy 22-g? a 6:30. Jednocze?nie uprzedzamy, i? w p?nych godzinach nocnych dokonamy kontrolnego sprawdzenia poziomu wody na uj?ciu, aby w sytuacji znacznego ubytku mc ponownie zakr?ci? wod?.

Chcieliby?my rwnie? przy tej okazji Pa?stwa prosi? o zrozumienie, jako ?e PM SYNERGIA Sp. z o.o. zajmuje si? zaopatrzeniem ludno?ci w wod? od pa?dziernika ubieg?ego roku i sie?, ktr? zarz?dzamy nie jest nowa. W zwi?zku z tym zdarzaj? si? awarie (z naszych statystyk wynika, ?e znacznie mniej, ni? w latach ubieg?ych). Dlatego prosimy nie obwinia? Sp?ki i jej Pracownikw o z?? wol? czy brak kompetencji, co cz?sto ma miejsce, poniewa? oceniaj?c sytuacj? obiektywnie, nale?y popatrze? w przesz?o?? i samemu udzieli? sobie odpowiedzi na pytanie jak wiele inwestycji mia?o miejsce od 1989 roku, czy te? w latach poprzednich? Niestety nie przeprowadzono wielu inwestycji zwi?zanych z wodoci?gowaniem Pobiednej (nie mwi?c o kanalizacji, ktra nie istnieje), czy innych miejscowo?ci Gminy Le?na, tak jak to zrobi?a zdecydowana wi?kszo?? gmin o?ciennych. Teraz te zadania spocz??y na Sp?ce i Gminie i musimy nadrobi? te zaleg?o?ci. Koszty tych inwestycji s? ogromne (ca?o?? zadania dla Gminy Le?na opiewa szacunkowo na 180 mln z?!!! - dla porwnania bud?et Gminy Le?na na wszystkie zadnia wynosi ok. 30 mln) i mo?emy zapewni?, i? b?dziemy podejmowa? wszelkie starania, aby jak najszybciej przyst?pi? do modernizacji tej cz??ci infrastruktury Pobiednej. Koncepcja wodoci?gowania i kanalizowania Gminy b?dzie tematem sesji w styczniu 2013 roku, niemniej nie bacz?c na jej efekty, pewne jest jedno, ?e proces przebudowy i rozbudowy sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej na ternie Gminy Le?na b?dzie etapowany i uzale?niony od mo?liwo?ci finansowych (Gminy i Sp?ki). Bior?c pod uwag? wymagane nak?ady mo?na stwierdzi?, i? infrastruktur? wodoci?gowo - kanalizacyjn? b?dziemy rozbudowywa? minimum przez kolejne 10 lat i naszym zdaniem krtszy termin realizacji ca?ej inwestycji jest ma?o prawdopodobny.