Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

WA?NY KOMUNIKAT ODNO?NIE BRAKU WODY W POBIEDNEJ

  • PDF

Uprzejmie informujemy Mieszka?cw Pobiednej, i? w ci?gu najbli?szych dni, poczynaj?c od dzisiaj, tj. 1, 2 i 3 grudnia 2012 roku, z powodu niedostatecznego poziomu wody na uj?ciu i w zbiornikach, PM SYNERGIA Sp. z o.o. b?dzie dowozi? wod? pitn? beczkowozem w godzinach 11-12 oraz 15-16. Jednocze?nie wsparcia PM SYNERGIA Sp. z o.o. udzieli Ochotnicza Stra? Po?arna, ktra w tych samych godzinach b?dzie dowozi? wod? do celw sanitarnych. Jednocze?nie informujemy, i? pocz?wszy od poniedzia?ku 3 grudnia 2012, podejmiemy dzia?ania zmierzaj?ce do zwi?kszenia ilo?? wody nap?ywaj?cej do zbiornika na uj?ciu i ustabilizowania dostaw wody. Pki co prosimy o bardzo oszcz?dne korzystanie z bie??cej wody, poniewa? w chwili obecnej jej pobr jest wi?kszy ni? nap?yw na uj?ciu i mamy do czynienia z sytuacj?, w ktrej jedni mieszka?cy maj? wod?, drudzy nie.

Dementujemy rwnie? kr???ce pog?oski, jakoby powodem braku wody w Pobiednej by?y prace prowadzone ostatnio przez PM SYNERGIA Sp. z o.o. zwi?zane z modernizacj? jednego z najbardziej awaryjnych odcinkw sieci wodoci?gowej w Pobiednej, tj, ulicy Polnej. Odcinek ten by? wielokrotnie sprawdzany przez naszych Pracownikw i na pewno nie ma tam miejsca ?aden wyciek. Powodem braku wody w Pobiednej jest zbyt ma?y obecnie nap?yw wody z uj?cia do zbiornika w stosunku do poboru, dlatego prosimy o racjonalne korzystanie z wody, a je?li ju? to nie nabieranie jej na zapas w nadmiernych ilo?ciach.