Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

 • PDF

Sk?d si? bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek w?gla powstaje podczas procesu niepe?nego spalania materia?w palnych, w tym paliw, ktre wyst?puje przy niedostatku tlenu w otaczaj?cej atmosferze. Niebezpiecze?stwo zaczadzenia wynika z faktu, ?e tlenek w?gla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmys?ami cz?owieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dost?p tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych cia?kach krwi, powoduj?c przy d?ugotrwa?ym nara?eniu (w wi?kszych dawkach) ?mier? przez uduszenie.

Co jest g?wn? przyczyn? zaczadze??

G?wnym ?rd?em zatru? w budynkach mieszkalnych jest niesprawno?? przewodw kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe dzia?anie wspomnianych przewodw mo?e wynika? z:

 • ich nieszczelno?ci,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniej?cego systemu wentylacji do standardw szczelno?ci stosowanych okien i drzwi, w zwi?zku z wymian? starych okien i drzwi na nowe.

Powy?sze mo?e prowadzi? do niedro?no?ci przewodw, braku ci?gu, a nawet do powstawania zjawiska ci?gu wstecznego, polegaj?cego na tym, ?e dym zamiast wydostawa? si? przewodem kominowym na zewn?trz, cofa si? z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobi?, aby unikn?? zaczadzenia?

W celu unikni?cia zaczadzenia nale?y:

 • przeprowadza? kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelno?ci przewodw kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie wyst?powania dostatecznego ci?gu powietrza,
 • u?ytkowa? sprawne techniczne urz?dzenia, w ktrych odbywa si? proces spalania, zgodnie z instrukcj? producenta,
 • stosowa? urz?dzenia posiadaj?ce stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach w?tpliwych nale?y ??da? okazania wystawionej przez producenta lub importera urz?dzenia tzw. deklaracji zgodno?ci, tj. dokumentu zawieraj?cego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urz?dzenia,
 • nie zakleja? i nie zas?ania? w inny sposb kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzi? poprawno?? dzia?ania wentylacji, poniewa? nowe okna s? najcz??ciej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcze?niej stosowanych w budynku i mog? pogarsza? wentylacj?,
 • systematycznie sprawdza? ci?g powietrza, np. poprzez przyk?adanie kartki papieru do otworu b?d? kratki wentylacyjnej; je?li nic nie zak?ca wentylacji, kartka powinna przywrze? do wy?ej wspomnianego otworu lub kratki,
 • cz?sto wietrzy? pomieszczenie, w ktrych odbywa si? proces spalania (kuchnie, ?azienki wyposa?one w termy gazowe), a najlepiej zapewni?, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizowa? objaww duszno?ci, blw i zawrotw g?owy, nudno?ci, wymiotw, oszo?omienia, os?abienia, przyspieszenia czynno?ci serca i oddychania, gdy? mog? by? sygna?em, ?e ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji nale?y natychmiast przewietrzy? pomieszczenie, w ktrym si? znajdujemy i zasi?gn?? porady lekarskiej.

W trosce o w?asne bezpiecze?stwo, warto rozwa?y? zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt (od ok. 30-200 z?) zamontowania takich czujek jest niewsp?miernie niski do korzy?ci, jakie daje zastosowanie tego typu urz?dze? (??cznie z uratowaniem najwy?szej warto?ci, jak? jest nasze ?ycie).Jak pomc przy zatruciu tlenkiem w?gla?

W przypadku zatrucia tlenkiem w?gla nale?y:

 • zapewni? dop?yw ?wie?ego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijaj?c szyby w oknie,
 • wynie?? osob? poszkodowan? w bezpieczne miejsce, je?li nie stanowi to zagro?enia dla zdrowia osoby ratuj?cej; w przypadku istnienia takiego zagro?enia pozostawi? przeprowadzenie akcji s?u?bom ratowniczym,
 • wezwa? s?u?by ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej poda? tlen,
 • je?eli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyman? akcj? serca, nale?y natychmiast zastosowa? sztuczne oddychanie np. metod? usta - usta oraz masa? serca,
 • nie wolno wpada? w panik?, kiedy znajdziemy dziecko lub doros?ego z objawami zaburzenia ?wiadomo?ci w kuchni, ?azience lub gara?u; nale?y jak najszybciej przyst?pi? do udzielania pierwszej pomocy.

PAMI?TAJMY!

Od stosowania si? do powy?szych rad mo?e zale?e? nasze zdrowie i ?ycie oraz zdrowie i ?ycie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorno?ci.


Tlenek w?gla CO, potocznie zwany czadem. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz.
Ma silne w?asno?ci toksyczne.
Gromadzi si? g?wnie pod sufitem poniewa? ma nieco mniejsz? g?sto?? od powierza.
Toksyczne dzia?anie tlenku w?gla wynika z jego wi?kszego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi.
Tworzy on po??czenie zwane karboksyhemoglobi?, ktre jest trwalsze ni? s?u??ca do transportu tlenu z p?uc do tkanek oksyhemoglobina (po??czenie tlenu z hemoglobin?). Dochodzi wi?c do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do ?mierci.
Tlenek w?gla trwale ??czy si? z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, ?e tylko niewielka ilo?? hemoglobiny mo?e po??czy? si? z tlenem. Ilo?? ta jest jednak niewystarczaj?ca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet ?mier? przez uduszenie.
Wdychanie nawet niewielkiej ilo?ci tlenku w?gla mo?e spowodowa? zatrucie, silny bl g?owy, wymioty, zapadni?cie w ?pi?czk? a nawet zgon.