Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Awaria na ul. Baworowo w Le?nej

  • PDF

Informujemy, i? w dniu jutrzejszym, tj. 13/12/2012 od godziny 9 do godziny 15-tej planujemy wy??czy? wod? dla mieszka?cw ul.Baworowo w Le?nej. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wykryt? awari? sieci. Zastrzegamy, i? w zale?no?ci od tego , co oka?e si? po dokonaniu rozkopu terenu, przerwa w dostawie wooy mo?e ulec wyd?u?eniu, o czym poinformujemy w kolejnym komunikacie. Za utrudnienia przepraszamy.

WA?NY KOMUNIKAT z dn. 12/12/2012

  • PDF

Informujemy, i? dzi? w godzinach nocnych podejmiemy prb? nie zakr?cania wody w miejscowo?ci Pobiedna w godzinach nocnych, tj. mi?dzy 22-g? a 6:30. Jednocze?nie uprzedzamy, i? w p?nych godzinach nocnych dokonamy kontrolnego sprawdzenia poziomu wody na uj?ciu, aby w sytuacji znacznego ubytku mc ponownie zakr?ci? wod?.

Więcej…

Informacja nt. dostaw wody w miejscowo?ci Pobiedna

  • PDF

W zwi?zku z ci?g?ymi pog?oskami o awarii sieci, informujemy i? powodem niestabilnych dostaw wody w Pobiednej jest niedostateczny nap?yw wody z uj?cia powierzchniowego. Po sprawdzeniu sieci, szczeglnie na podejrzewanym przez mieszka?cw odcinku, tj. ul. Polnej, nie stwierdzili?my ?adnego wycieku wody, mog?cego powodowa? ubytek wody w ruroci?gu. W czwartek dn. 5/12/2012 w godzinach popo?udniowych uruchomili?my dodatkow? pomp?. Na dzie? dzisiejszy wszystko wskazuje na to, i? dostawy wody uleg?y ustabilizowaniu. Niemniej jeszcze przez kilka dni woda w porze nocnej b?dzie wy??czana, a o zmianie decyzji poinformujemy w odr?bnym komunikacie.

Zdajemy sobie spraw?, i? istotn? kwesti? dla mieszka?cw Pobiedniej jest p?atno?? za dostawy wody w grudniu 2012 r.. W zwi?zku z czym informujemy, i? wszyscy mieszka?cy Pobiednej korzystaj?cy z sieci wodoci?gowej otrzymaj? rabat w wysoko?ci 30% za dostaw? wody w grudniu.

Informacja o sytuacji w Gminie na stronach TVP Wroc?aw

  • PDF

Wczoraj, na ternie Gminy Le?nej, przebywa? reporter TVP Wroc?aw. Link do new'sa z informacj? o sytuacji w naszej Gminie znajd? Pa?stwo klikaj?c tutaj.

WA?NY KOMUNIKAT z dn. 6/12/2012

  • PDF

Informujemy, i? dzisiejszy brak wody w ci?gu dnia spowodowany by? tym, i? poprzedniego wieczoru nie zakr?cili?my wody, jako ?e sytuacja wygl?da?a na ustabilizowan? (pe?ny zbiornik z wod?). Za powsta?e na skutek tego utrudnienia przepraszamy. W dniu dzisiejszym uruchomili?my dodatkow? pomp?, w zwi?zku z czym sytuacja powinna si? poprawia?, ale mimo to woda, zgodnie z wcze?niejsz? informacj?, b?dzie zakr?cana w porze nocnej, tj. od 22-6:30.

Jednocze?nie informujemy, i? dzi? dokonali?my przegl?du sieci i nie stwierdzili?my ?adnego wycieku wody z sieci. Powodem braku wody jest niedostateczny nap?yw wody do zbiornikw z uj?? powierzchniowych, dlatego uruchomili?my dodatkow? pomp? i pki co odnotowujemy wi?kszy nap?yw wody, co powinno ustabilizowa? dostawy wody. Nadal jednak prosimy o oszcz?dne gospodarowanie wod?.

Je?li kto? z Pa?stwa posiada informacje o wyciekach, prosz? o zg?aszanie takich informacji na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 75 72 11 583 (w godz. 7-15), po godzinie 15-tej: 75 72 11 180. Prosimy przy tym o podanie imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz lokalizacji awarii.

O sytuacji b?dziemy Pa?stwa informowa? w kolejnych komunikatach. Jeszcze raz przepraszamy za powsta?e utrudnienia.

WA?NY KOMUNIKAT ODNO?NIE BRAKU WODY W POBIEDNEJ

  • PDF

Uprzejmie informujemy Mieszka?cw Pobiednej, i? w ci?gu najbli?szych dni, poczynaj?c od dzisiaj, tj. 1, 2 i 3 grudnia 2012 roku, z powodu niedostatecznego poziomu wody na uj?ciu i w zbiornikach, PM SYNERGIA Sp. z o.o. b?dzie dowozi? wod? pitn? beczkowozem w godzinach 11-12 oraz 15-16. Jednocze?nie wsparcia PM SYNERGIA Sp. z o.o. udzieli Ochotnicza Stra? Po?arna, ktra w tych samych godzinach b?dzie dowozi? wod? do celw sanitarnych. Jednocze?nie informujemy, i? pocz?wszy od poniedzia?ku 3 grudnia 2012, podejmiemy dzia?ania zmierzaj?ce do zwi?kszenia ilo?? wody nap?ywaj?cej do zbiornika na uj?ciu i ustabilizowania dostaw wody. Pki co prosimy o bardzo oszcz?dne korzystanie z bie??cej wody, poniewa? w chwili obecnej jej pobr jest wi?kszy ni? nap?yw na uj?ciu i mamy do czynienia z sytuacj?, w ktrej jedni mieszka?cy maj? wod?, drudzy nie. Więcej…

WA?NY KOMUNIKAT - Brak wody na uj?ciach w Pobiednej

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? z powodu trudnej sytuacji zwi?zanej z ilo?c? wody na uj?ciu w miejscowo?ci Pobiedna, mog? wyst?powa? braki wody. W zwi?zku z powy?szym w czasie najmniejszego poboru wody, tj. w godzinach 22-giej do 6:30 PM SYNERGIA b?dzie zakr?ca? wod? na uj?ciu, aby zgromadzi? j? w zbiornikach na kolejny dzie?. Sytuacja taka b?dzie mia?a miejsce do odwo?ania. Przepraszamy za utrudnienia wszystkich mieszka?cw Pobiednej, niemniej w chwili obecnej nie ma lepszego rozwi?zania, tym bardziej i? spadek poziomu wd dotyczy ju? praktycznie ca?ej Polski. Jednocze?nie zwracamy si? z uprzejm? pro?b? do wszystkich mieszka?cw (nie tylko Pobiednej) o racjonalne korzystanie z wody.