Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

KOMUNIKAT -Dostawy wody pitnej beczkowozem

  • PDF

Informujemy, i? PM SYNERGIA Sp. z o.o. , pocz?wszy od 30/07/2013 b?dzie dostarcza? wod? pitn? w beczce (do odwo?ania). Woda dowo?ona b?dzie w dwch przedzia?ach czasowych:
pierwszy kurs: od godz. 8 do 12, drugi kurs: od 14 do 18.

Trasy przejazdu:
1. Wiejska, Smolnik, Mi?oszw,
2. ?wierczewskiego (do Dolwisu), Stroma, Polna, Osiedle, Pocztowa,Baworowo, Baworowo Kolonie.
3. Smolnik, tzw. Kabzwka, Stankowice (do mostu).

Oprcz tego woda pitna dystrybuowana b?dzie na Rynku. Prosimy osoby z ulic przyleg?ych do Rynku, o zaopatrywanie si? w wod? pitn? prz UM w Le?nej, m.in. mieszka?cw ul. Sienkiewiicza, ?wierczewskiego, Kochanowskiego, Morcinka, Ko?cilanej, ?eromksiego, Szkolnej, Luba?skiej.

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? zmianie ulega harmonogram odbioru odpadw. zmieniony zosta? dzie? odbioru odpadw od przedsi?biorstw, posiadaj?cych umowy z PM SYNERGIA Sp. z o.o., oraz zmieniono z dwch dni do jednego odbir odpadw zmieszanych z miejscowo?ci Pobiedna i Wolimierz.

Nowy harmonogram mo?na pobra? klikaj?c tutaj.

  • PDF

Jest nam niezwykle mi?o poinformowa? Pa?stwa, i? w dniu dzisiejszym Sp?ka zwi?kszy?a swoj? flot? o nowy samochd do odbioru odpadw. Tym samym podniesie si? jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug oraz mo?liwo?ci. Samochd zacznie prac? od poniedzia?ku przysz?ego tygodnia, tj. od 15.07.2013 r.. W zwi?zku z tym, po tygodniu pracy najprawdopodobniej ulegnie zmianie harmonogram odbioru odpadw zmieszanych, o czym powiadomimy Pa?stwa osobnym komunikatem. Więcej…

  • PDF

W zwi?zku z pytaniami mieszka?cw Pobiednej informujemy, i? w ?rody obs?ugiwane s? wszystkie ulice miejscowo?ci, z wyj?tkiem ul. Strzeleckiej i Woli Soko?owskiej. Ulica Strzelecka oraz Wola Soko?owska obs?ugiwana jest w czwartki. Odpady z ul. Zau?ek 1,2,7,8,11 i 13 odbieramy we wtorek w ramach tzw. "ma?ego rejonu". Natomiast miejscowo?? Wolmierz obs?ugiwana b?dzie wy??cznie w czwartki, tak jak dotychczas.W ?rody odbiorw z Wolimierza nie b?dzie.

Ostateczna aktualizacja harmonogramu nast?pi w przysz?ym tygodniu. W zwi?zku z planowan? dostaw? nowego samochodu do odbioru odpadw, zakupionego przez PM SYNERGIA Sp. z o.o. i zwi?kszeniu si? mo?liwo?ci Sp?ki, prawdopodobne jest i? miejscowo?? Pobiedna obs?u?ymy tylko w jeden dzie?. Do tego czasu prosimy traktowa? powy?sze informacje jako uszczeg?owienie obecnie obowi?zuj?cego harmonogramu.

  • PDF

Informujemy, i? jest ju? dost?pny harmonogram odbioru odpadw z terenu Gminy Le?na. Harmonogram mo?na pobra? klikaj?c tutaj. Zdajemy sobie spraw?, i? pierwsze dni obowi?zywania wywo?uj? zamieszanie, jednak?e jeste?my przekonani, i? w nied?ugim czasie sytuacja si? ustabilizuje i dostrzeg? Pa?stwo zalety nowego systemu. Za ewentualne przej?ciowe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Więcej…

  • PDF

Zapraszamy do udzia?u w przetargu DOSTAWA SAMOCHODU ?MIECIARKI DO TRANSPORTU ODPADW.

Og?oszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia

POJEMNIKI NA ODPADY - CENNIK

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? dost?pny jest ju? cennik pojemnikw na odpady (do pobrania tutaj). W celu ich dzier?awy lub zakupu (wy??cznie pojemniki na odpady komunalne), prosimy o kontaktowanie si? w tej sprawie z poszczeglnymi firmami:

  • odpady komunalne zmieszane: PM SYNERGIA SP. z o.o., tel. 75 72 11 583, wew. 22 lub 23 (od poniedzia?ku do pi?tku, od 7-15)
  • odpady zbierane selektywnie: ZGiUK Luba? SP. z o.o., tel. 75 722 22 29, wew. 33 (od poniedzia?ku do pi?tku, od 7-15)

Więcej…