Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Przerwa w dostawie wody: Le?na

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA informuje, i? w dniu 05.11.2013 r. od godziny 9?? nast?pi przerwa w dostawie wody, ktra b?dzie trwa?a do godziny 14?? w miejscowo?ci Le?na. Przerwa jest spowodowana awari? sieci wodoci?gowej na ul. ?eromskiego/ul. Rynek.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

UWAGA - 1/11/2013 ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

  • PDF

W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? dniem 01 listopada 2013 roku Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w Le?nej informuje, i? nast?pi zmiana organizacji ruchu w dnia od 01 do 02 listopada 2013 roku w obr?bie Cmentarza Komunalnego w Le?nej. Zmiana dotyczy n/w ulic:

Więcej…

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? od dnia 11.09.2013 r. do dnia 26.09.2013 r. przyjmujemy zapisy osb chc?cych zawrze? umow? na dzier?aw? trjpaka do selektywnej zbirki odpadw. W ramach umowy dzier?awy ka?dy otrzymuje trjpak i worki. Po odbiorze odpadw na wymian? zostawiane s? worki puste. Jednocze?nie informujemy, i? w sytuacji, w ktrej kto? produkuje wi?cej ni? jeden worek np. plastkiu, otrzyma tyle workw, ile zosta?o odebranych. Przy pierwszym odbiorze prosimy o poinformowanie Pracownikw o potrzebie wi?kszej ilo?ci workw (2-3 szt.). Ewentualnie zostawienie takiej informacji dla Pracownika. Osoby, ktre zadeklarowa?y segregacj? odpadw i nie chc? zawrze? umowy na dzier?aw? trjpaka, zobowi?zane s? do ich zapewnienia we w?asnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  • PDF

Na wniosek Urz?du Miejskiego w Le?nej oraz mieszka?cw Gminy Le?na, informujemy, i? w cz??ci harmonogramu po?wi?conej BIO odpadom dokonali?my modyfikacji polegaj?cej na wprowadzeniu dat odbioru odpadw, aby unikn?? nieporozumie? w przysz?o?ci. ?adnych innych zmian w stosunku do wczorajszych nie dokonali?my.

Jeszcze raz przepraszamy za powsta?e utrudnienia.

NOWY HARMONOGRAM z poprawkami z dn. 21.08.2013 r. oraz datami odbioru BIO odpadw.

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? w obecnie obowi?zuj?cym harmonogramie wywozu odpadw istnieje b??d. Ot? odpady posortowane b?d? wywo?one w kolejnym tygodniu, tj. od 26.08.2013 r.. Bardzo serdecznie przepraszamy za zaistnia?? sytuacj? i do?o?ymy wszelkich stara?, aby taka sytuacja si? w przysz?o?ci nie wydarzy?a. W zwi?zku z tym ponownie dokonali?my przegl?du harmonogramu i wprowadzili?my uzupe?nienia. Pierwsze to okre?lenie precyzyjnych terminw (datami) wywozu odpadw posortowanych, ktre wywozimy raz w miesi?cu. BIO-odpady wywo?one s? jednego dnia z terenu ca?ej Gminy Le?na dwa razy w miesi?cu (w parzyste tygodnie) w okresie letnim (od kwietnia do pa?dziernika) oraz raz w miesi?cu w okresie zimowym (od listopada do ko?ca marca).

Niemniej bardzo serdecznie przepraszamy wszystkich mieszka?cw Gminy Le?na za zaistnia?? sytuacj?.

NOWY HARMONOGRAM z poprawkami z dn. 21.08.2013 r.

  • PDF

Osoby poszkodowane podczas powodzi prosimy o zg?aszanie odbioru szamba. Zg?osze? dokonywa? prosimy na nr 75 72 11 583, wew. 23. Zg?oszenia przyjmujemy do jutra, tj. do 02.08.2013 r.

Zach?camy do rejestrowania si? w systmie SMS

  • PDF

Zach?camy Pa?stwa do rejestrowania si? w Samorz?dowym Informatorze SMS. Rejestracja jest darmowa i prosta. Wystarczy wys?a? sms na nr 661 000 112 i wpisa? w tre?ci tak.dlb03.

Dzi?ki temu b?dziecie mogli Pa?stwo otrzymywa? informacje o najwa?niejszych wydarzeniach w Gminie, ostrze?enia, komunikaty. O tym jak jest to przydatne i wa?ne przekonali?my si? podczas ostatnich dni, kiedy to mogli?my si? z Pa?stwem szybko komunikowa? i przekazywa? najwa?niejsze informacje.

Jeszcze raz zach?camy do rejestrowania si? w systemie. Prosimy jednocze?nie o przekazywanie informacji znajomym, s?siadom, ktrzy jeszcze tego nie zrobili.