Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? op?aty za ogrdki nale?y dokonywa? na konto bankowe Gminy, nie Sp?ki. Prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Nieruchomo?ciami i Rolnictwa (ul. ?wierczewskiego 11B, pierwsze pi?tro lub tel. 75 72 11 466) w celu aktualizacji umw. Powy?sza zmiana obowi?zuje od 1 sierpnia 2011 roku.

Nowy nr konta bankowego

  • PDF

Uprzejmie informujemy najemcw mieszka? komunalnych, lokali u?ytkowych, gara?y i pomieszcze? gospodarczych nale??cych do Gminy Le?na, i? w zwi?zku z tym, i? od 1 sierpnia 2011 roku podmiotem prowadz?cym gospodark? zasobem komunalnym Gminy jest Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. z siedzib? w Le?nej, ul. ?wierczewskiego 11B (dotychczasowa siedziba ZUK w Le?nej). Nale?no?ci z tytu?u najmu prosimy wp?aca? w kasie Sp?ki lub na konto bankowe prowadzone przez ?BS w Lubaniu, Oddzia? Le?na nr:

43 8392 0004 4203 8582 2000 0010

W dniu 1 sierpnia 2011 roku Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA rozpoczyna dzia?alno??. Zgodnie z uchwa?? Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2011 roku w pierwszym etapie Sp?ka przejmuje realizacj? zada? po by?ym ju? ABK w Le?nej w ramach utworzonego w Sp?ce Dzia?u Gospodarki Mieszkaniowej. Wa?n? zmian? jest rwnie? fakt, i? PM SYNERGIA Sp. z o.o. nie posiada w zakresie ?wiadczonych us?ug zarz?dzania wsplnotami mieszkaniowymi.

W dniu 27 lipca 2011 roku Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w organizacji zosta?a zarejestrowana w S?dzie Rejonowym dla Wroc?awia - Fabrycznej, IX Wydzia? Krajowego Rejestru S?dowego pod nr 0000391457, uzyskuj?c tym samym formalno-prawnie pe?n? zdolno?? do funkcjonowania. Rwnocze?nie w Sp?ce finalizowane s? dzia?ania maj?ce na celu przygotowanie przedsi?biorstwa do przejmowanych za kilka dni zada? po likwidowanej Administracji Budynkw Komunalnych w Le?nej.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej

W dniu 1 czerwca 2011 roku mia?o miejsce pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Sp?ki. Na posiedzeniu tym m.in. powo?ano na Prezesa Zarz?du Sp?ki Paw?a Duchnika, ktremu jednocze?nie powierzono zadanie dope?nienia wszelkich formalno?ci zwi?zanych z rejestracj? Sp?ki oraz przygotowaniem jej do dzia?ania pocz?wszy od dnia 1 sierpnia 2011 roku.

  • PDF

18 maja 2011 roku Burmistrz Le?nej, Pan Jan Surowiec, w obecno?ci Notariusza, podpisa? Akt Za?o?ycielski Sp?ki, dzi?ki czemu Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA uzyska?a status sp?ki w organizacji. Nast?pnie w toku post?powania konkursowego wy?oniono cz?onkw Rady Nadzorczej, w sk?ad ktrej weszli: Pani Wies?awa Ogonowska - Przewodnicz?ca Rady, Pan Krzysztof Gorlach - Zast?pca Przewodnicz?cej, Pani Romualda Szponar - Sekretarz Rady.

Likwidacja ABK i ZUK w Le?nej

  • PDF

19 kwietnia 2011 roku, na Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Le?nej podj?to decyzj? o likwidacji Administracji Budynkw Komunalnych (ABK) w Le?nej z dniem 31 lipca oraz Zak?adu Us?ug Komunalnych w Le?nej (ZUK) z dniem 30 wrze?nia 2011 roku. Jednocze?nie podj?to uchwa?? intencyjn? o utworzeniu sp?ki prawa handlowego pod firm? Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o., ktra b?dzie realizowa? zadania likwidowanych jednostek.

Strona 19 z 19