Strona w budowie

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LESNA (PSZOK)

§1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.

§2

 1. PSZOK na terenie Gminy Leśna zlokalizowany jest na terenie byłego ZURB-u w Smolniku (dz. nr89/7).
 2. PSZOK jest czynny w środy w godzinach od 11 do 17 , oraz w soboty od 10 do 13.
 3. PSZOK jest oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

§3

 1. Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady
  komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.
 2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Leśna po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.
 3. Prowadzący PSZOK przyjmuje odpady i sporządza dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
  • O imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,
  • adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
  • rodzaj dostarczonych odpadów,
  • datę dostarczenia odpadów,
  • klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa domowego”,
  • własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.

§4

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów,
  ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu.
 3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający
  ich selektywne odebranie.
 4. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia
  odpadów.

§5

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 1. papier i opakowania z papieru I tektury, gazety, katalogi, zeszyty bez zszywek metalowych, książki bez twardych okładek, reklamówki papierowe),
 2. tworzywa sztuczne (odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste butelki i opakowania plastikowe po: napojach i środkach czystości, plastikowe nakrętki, folie I torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże zabawki),
 3. szkło (butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach),
 4. odpadowe szkło Inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe, lustra),
 5. odpady zielone (odpady z części roślin pochodzące z ogrodów: liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów, części roślin),
 6. przeterminowane leki,
 7. lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.),
 8. chemikalia,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,
  komputery, kalkulatory, płyty CD, DVD, itp.,
 11. odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp. ),
 12. zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwach domowych tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów),
 13. złom,
 14. odpady poremontowe powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych (nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty ),
 15. odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, zużyte tonery drukarskie, cartridge, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po detergentach zawierających niebezpieczne substancje.

§6

PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów:

 1. których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 2. nieprawidłowo zabezpieczonych,
 3. odbiegających właściwościami od odpadów,
 4. zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2/ września 2001r. w sprawie katalogu odpadów,
 5. których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

§7

 1. W PSZOK odpady gromadzone są selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. PSZOK wyposażony jest w oznakowane pojemniki lub boksy do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych.
 2. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
 3. Odpady ulegające biodegradacji, przyjmowane są w workach foliowych.

§8

 1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
  1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
  2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
  3. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

§9

Żebrane selektywnie odpady są przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

§10

 1. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Leśnej, ul. Świerczewskiego 11B,
  pok. nr 8, tel. /5617 1451 2.
 2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnej: www.lesna.pl